§ 1. Przedmiot regulacji oraz zasady sprzedaży

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego fatFIREpopolsku, działającego pod adresem www.fatfirepopolsku.pl, adres email bartosz@fatfirepopolsku.pl,  składania zamówień Towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane Towary oraz uprawnienia Kupującego związanych z umową sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość. 
 2. Sklep internetowy fatFIREpopolsku prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (umowa zawierana na odległość). 
 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2. Definicje

Wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane poniżej:

Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Dokument sprzedaży – dokument potwierdzający sprzedaż w formie faktury VAT lub paragonu, wybrany przez Kupującego na etapie składania Zamówienia i dostarczany Kupującemu – w przypadku paragonu — w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony Towar, a w przypadku faktury – w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego Towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego Zamówienia

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony Towar, wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia 

Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia Towaru

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fatfirepopolsku.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać oraz nabywać Towar

Sprzedawca – Baier consulting spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 10, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000886393; REGON: 388290388; NIP: 6312696078, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł,

Produkt – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży lub produkty elektroniczne.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną z pomocą której sprzedawca przesyła kupującemu wiadomości email na wskazany przy zamówieniu adres e-mail o tematyce finansowej i przedsiębiorczości

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu a udokumentowana za pomocą Dokumentu Sprzedaży

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą

§ 3. Składanie zamówień

 1. Do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki internetowej i urządzenia do przeglądania wiadomości e-mail.
 2. Zamówienie Produktu lub Newslettera następuje poprzez wybór w Sklepie, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów, w tym poprzez dodawanie Produktu lub Newslettera do koszyka. Kupujący może w każdej chwili obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty lub Newsletter.
 3. W trakcie realizowania procesu składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania adresu wysyłki Produktu (jeśli to produkt fizyczny), adresu e-mail, wyboru sposobu płatności oraz może także zgłosić chęć otrzymania faktury VAT. 
 4. Podany adres e-mail w przypadku wyboru Newslettera będzie używany do przesyłania Newslettera.
 5. Kupujący może dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Zamówień.
 6. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Kupujący jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi odpowiedzialność za jego udostępnienie.
 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych produktów lub wariantów newslettera i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy oraz możliwości odstąpienia od umowy.
 9. Do zawarcia przez strony umowy dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
 10. Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie Produktu lub Newslettera. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adresu, błędnego adresu e-mail zamówienie będzie anulowane.

§4. Ceny i płatność

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego Produktu lub Newslettera uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian cen w sklepie oraz stosowania promocji, w tym unikalnych kodów rabatowych. Ceną wiążącą jest cena obowiązująca dla Kupującego w momencie złożenia zamówienia. 
 3. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.
 4. Kupującemu służy prawo wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
  1. płatność przez Internet w systemie PayU/PayPal/Blik w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania Towaru Kupujący dokonuje zapłaty za ten Towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;
 6. Koszt, termin oraz sposób dostawy Towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.

§ 5. Dostawa Produktów i Wymagania Techniczne
dla Produktów Świadczonych Drogą Elektroniczną

 1. Dostawy Produktów fizycznych są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty elektroniczne lub Newsletter zamawiane w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicę. 
 2. Sprzedawca Produkty Elektroniczne dostarcza niezwłocznie po otrzymaniu płatności, w czasie do 24 godzin, na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówieniu poprzez wysłanie samego Produktu lub instrukcji skorzystania z niego. Przystąpienia do Newslettera następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, ale przesłanie pierwszego może nastąpić dopiero w terminie wskazanym w informacji o produkcie. 
 3. Sprzedawca w terminie 8 dni (liczonych wyłącznie w Dni robocze) od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony Produkt fizyczny wraz z Dokumentem Sprzedaży.
 4. Termin wysyłki Produktów lub Newslettera może ulec wydłużeniu, jeżeli Sprzedawca ustalił urlop obejmujący ten czas lub jeżeli w opisie Towaru Sprzedawca zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. 
 5. Zamówione Produkty fizyczne są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. O statusie zamówienia Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru Towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z Towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru.
 8. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.
 9. Sprzedawca zapewnia dostęp do Produktów Elektronicznych przez czas nieoznaczony. W przypadku Newslettera kupujący składając zamówienia wybiera okres, przez jaki będzie mieć dostęp do Newslettera, liczony od daty zawarcia umowy. 
 10. Sprzedawca zapewnia dostęp do kupionych Produktów elektronicznych bez oznaczonego czasu, na okres „dożywotnio”, nie wskazując terminu końcowego. Zastrzega jednak prawo do zaprzestania świadczenia dostępu do Produktów elektronicznych. O planowanym zakończeniu dostępu Kupujący jest informowany na adres e-mail na 90 dni przed planowaną datą usunięcia Produktów. Sprzedający umożliwi Kupującemu pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów.
 11. Wszelkie materiały dodatkowe, poza samym Produktem, o ile to wynika z oferty sprzedażowej i opisu produktu przy zamówienia, są gwarantowane w terminie 90 dni od daty sprzedaży Produktu i mogą nie być świadczone po tym terminie. Dotyczy to np.: udział w grupach w mediach społecznościowych, konsultacje, specjalne nagrania wideo, dostęp do archiwum wiadomości. 

§ 6. Reklamacje

 1. Wszystkie Produkty znajdujące się w Sklepie są nowe, chyba że Sprzedawca zaznaczył inaczej w opisie Towaru.
 2. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego Konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu.
 6. Kupujący będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany poinformować o nie spełnieniu wymagań produktu do 24 dni od dokonania płatności. W przypadku produktów cyfrowych należy poinformować o chęci zwrotu do 24 dni od zakupu na adres mailowy bartosz@fatfirepopolsku.pl.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia mu Produktu ma prawo zrezygnować z zakupu składające odstąpienie od umowy. W przypadku Produktów elektronicznych lub Newslettera do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu do umowy na adres e-mail podany w regulaminie lub przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone mailowo w dowolnej formie, która jasno stwierdza chęć zwrotu pieniędzy i zaprzestanie otrzymywania produktu. 
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a Sprzedawca zwróci Kupującemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, dokonane przez niego płatności. 
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia i opisy użyte do prezentacji Produktów i Newsletter oraz nazwa, domena internetowa, logotypy i inne prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem bądź za zgodą Sprzedawcy. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2022 r.