Administratorem serwisu jest Baier Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Zwycięstwa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gliwice W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS: 0000886393, NIP:6312696078.

Oświadczam, że:

1. Inwestowanie jest to proces obarczonym ryzykiem. Przykładowo decyzja inwestycyjna o zakupie akcji może spowodować utratę nawet całości zainwestowanego w nie kapitału, a inwestowanie w instrumenty pochodne, z wykorzystaniem dźwigni finansowej, może doprowadzić do utraty większej kwoty niż zainwestowana pierwotnie.

2. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itd. w ramach newslettera i serwisu fatFIREpopolsku.pl mają wyłącznie charakter informacyjny lub statystyczny. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez subskrybentów newslettera są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

3. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy itd. w ramach newslettera i serwisu fatFIREpopolsku.pl nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.

4. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itd. w ramach newslettera i serwisu fatFIREpopolsku.pl nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna lub wiążąca ocena rynku albo instrumentu inwestycyjnego.

5. Wszelkie opinie, poglądy, komentarze, wiadomości w ramach newslettera i serwisu fatFIREpopolsku.pl stanowią subiektywny przejaw osobistej wiedzy oraz doświadczenia ich autora i nie powinny być interpretowane, jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.

6. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itd. w ramach newslettera i serwisu fatFIREpopolsku.pl adresowane są do ogółu subskrybentów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej zakupu, sprzedaży subskrypcji, wymiany, wykupu, przechowywania danego instrumentu finansowego bądź udzielenia gwarancji na taki instrument danego instrumentu finansowego, przez co nie stanowią czynności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 9 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy i w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.)

7. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itd. w ramach newslettera i serwisu fatFIREpopolsku.pl adresowane są do ogółu subskrybentów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej skorzystania lub nieskorzystania z praw wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany lub wykupu takiego instrumentu. danego instrumentu finansowego, przez co nie stanowią czynności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 9 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy i w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.).

8. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itd. w ramach newslettera i serwisu fatFIREpopolsku.pl nie są przygotowywane na podstawie analizy sytuacji finansowej konkretnego subskrybenta.

9. Nie gwarantujemy pełnej integralności i nie odpowiadamy za błędy w danych pochodzących od emitentów giełdowych lub innych zbliżonych źródeł, które to dane będą następnie importowane do baz danych zamieszczonych w serwisie.

10. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. w ramach newslettera i serwisu fatFIREpopolsku.pl nie mogą być postrzegane i traktowane przez subskrybentów, jako zapewnienie i/lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych, lub spodziewanych rezultatów, np. zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji.


Powrót do strony głównej

Polityka PrywatnościNota PrawnaRegulamin Sklepu • Baier Consulting Sp. z o. o.